Општа акта Академијe техничко-уметничких струковних студија Београд

Статут Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Измена Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд од 27.02.2020

Измена Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд од 17.09.2020

Измена Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд од 14.04.2021

Измена Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд од 14.07.2021

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС

Пословник о раду Привременог Савета АТУСС

Пословник о раду Наставно-стручног већа АТУСС

Правилник о организацији и систематизацији послова АТУСС (пречишћени текст)

Правилник о условима и поступку за избор и ангажовање демонстратора АТУСС

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о Студентском парламенту АТУСС

Пословник о раду Савета АТУСС

Правилник о савету послодавца АТУСС-а

Правилник о раду АТУСС

Правилник о условима и поступку за упис студената

Измена Правилника о условима и поступку за упис студената од 13.05.2021

Правилник о дуалном моделу студија

Правилник о поступку припреме, усваја и контроле дуалног модела студија

Правилник о дисциплинској и матерријалној одговорности студената Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Кодекс о академском интегритету Академије техничко-уметничких струковних студија Београд